آموزش زبان انگلیسی شاهرودکلمات کلیدی مرتبط: فرانسوي منطقه 1 رايگان مهدیه امیری زبان خارجي منطقه 1 رايگان آموزش در منطقه 1 تدريس خصوصي منطقه 1 فرانسوي سايت در منطقه 2 با شرايط استثنائي زبان خارجي آنلاين منطقه 1 رايگان موسسه آلماني منطقه 1 رايگان آلماني خصوصي در منطقه 1 رايگان آرشیدا کریمی محمدی منطقه 1 فرانسوي رايگان اسپانيايي روش آسان منطقه 1Instrumentالت‌

اسباب‌

ادوات‌

وسيله‌

سند

The dim instrument panel light revealed a strong profile with an aquiline nose and prominent cheekbones.

I was sure dear Brenda would be far more candid with the instrument pressed to her throat.

That and the crampons are the key tools The sinister instrument was serrated on one end of its curved claw, with an adze blade on the other side of the crescent.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران